OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI Review Booster Pro

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

DECARDI oświadcza, że na bazie umowy z REVIEW BOOSTER PRO d.o.o., Liechtensteinov put 3, 20000 Dubrownik, Chorwacja (dalej: RBP d.o.o.) – posiada wyłączne prawa do dystrybucji Review Booster Pro na terenie Polski.

Niniejsze Ogólne Warunki (dalej: Ogólne Warunki) korzystania z funkcjonalności Review Booster Pro (RBP) regulują relacje między Użytkownikiem Review Booster Pro (dalej: Użytkownik) a DECARDI Arkadiusz Bochniak, ul. Piwna 29, 00-265 Warszawa, NIP 8511390644 (dalej: DECARDI).

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki podczas rejestracji konta Użytkownika lub procesu subskrypcji, bądź też poprzez dostęp do lub korzystanie z funkcjonalności Review Booster Pro, Użytkownik potwierdza swoją akceptację niniejszych Ogólnych Warunków oraz wyraża zgodę na zawarcie niniejszej wiążącej umowy. W razie niewyrażenia zgody, Użytkownikowi nie przysługuje prawo dostępu do funkcjonalności Review Booster Pro oraz korzystania z niej.

Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Ogóne Warunki w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, na których rzecz działa lub też, w przypadku gdy nie ma takiej spółki czy podmiotu prawnego, w imieniu własnym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony i upoważniony do działania w imieniu wspomnianego podmiotu i zaciągania zobowiązań w jego imieniu oraz / lub do działania i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

Użytkownik oświadcza, że bedzie korzystać z funkcjonalności Review Booster Pro wyłącznie na potrzeby związane z prowadzeniem działaności gospodarczej.

II.        DEFINICJE

Review Booster Pro (RBP) to funkcjonalność umożliwiająca Konsumentom na wystawianie recenzji, rekomendacji lub ocen na Platformach Recenzyjnych;

Użytkownik oznacza podmiot prawny, który na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje funkcjonalność Review Booster Pro do zwiększania liczby pozyskiwanych od Konsumentów recenzji, rekomendacji lub ocen, umieszczanych na Platformach Recenzyjnych, jak również do realizacji badań i ankiet konsumenckich;

Konsument oznacza każdego klienta Użytkownika, który za pośrednictwem funkcjonalności Review Booster Pro, wystawia na Platformach Recenzyjnych recenzję, rekomendację lub ocenia usługi świadczone przez Użytkownika;

Tabliczka RBP to urządzenie służące do bezstykowego dostępu do Strony RBP;

Strona RBP to strona internetowa skonfigurowana w ramach profilu dedykowanego dla Użytkownika, za pośrednictwem której Konsument uzyskuje dostęp do Platform Recenzyjnych lub ankiet;

Admin RBP to infrastruktura służąca do obsługi funkcjonalności Review Booster Pro, w tym w szczególności konfiguracji przez DECARDI profili nowych Użytkowników oraz nowych Stron RBP oraz przez Użytkowników do zmian tych konfiguracji oraz bieżącego śledzenia aktywności poszczególnych Tabliczek RBP;

Pakiet to konkretna oferta przygotowana przez DECARDI dla Użytkownika, dostępna do zakupu w Serwisie;

Platforma Recenzyjna to serwis internetowy, na którym Konsumenci mają możliwość wystawiania recenzji , pozostawienia rekomendacji lub ocen usług świadczonych przez Użytkownika;

Serwis to strona internetowa TabliczkaRBP.pl, na której Użytkownik zamawia określone Pakiety oraz dokonuje za nie płatności

III.        OPIS FUNKCJONALNOŚCI

 1. Na funkcjonalność Review Booster Pro składają się:
  1. Tabliczka RBP, za pośrednictwem której Użytkownik umożliwia Konsumentowi dostęp do Strony RBP;
  2. Strona RBP z profilem zdefiniowanym przez Użytkownika,
  3. Admin RBP, za pomocą którego DECARDI konfiguruje nowych Użytkowników i nowe Strony RBP a Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian w tej konfiguracji, w tym dodawania czy zmiany linków do Platform Recenzyjnych oraz śledzenia aktywności poszczególnych Tabliczek RBP,
 2. Tabliczka RBP aktywuje dostęp do Strony RBP w następujący sposób:
  1. Poprzez Tag NFC (umieszczony wewnątrz Tabliczki RBP), który jest urządzeniem pasywnymi, działającym bez własnego zasilania i jest uzależniony od aktywnego smartfona, do którego należy go zbliżyć przed aktywacją. Tag NFC służy wyłącznie do przesyłania informacji do Technologia Tag NFC nie pozwala na gromadzenie ani przetwarzanie żadnych danych; komunikacja Tabliczki RBP ze smartfonem jest jednokierunkowa;
  2. Poprzez Kod QR (mieszczony na rewersie Tabliczki RBP), który może zeskanowany przez konsumenta przy wykorzystaniu różnych aplikacji na smartfonie (np. aparat fotograficzny); oprogramowanie smartfona odczytuje kod QR i na tej podstawie uruchamia Stronę Podobnie jak Tag NFC, przekierowanie aktywowane przez Kod QR jest jednokierunkowe i nie pozwala na gromadzenie ani przetwarzanie żadnych danych.
 3. RBP nie instaluje żadnych aplikacji ani innych treści aplikacji na urządzeniach korzystających z Uruchamia tylko przeglądarkę internetową, za pomocą której otwiera Stronę RBP.
 1. RBP wykorzystuje pliki cookie XSRF-TOKEN i laravel_session wyłącznie i wyłącznie w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych między serwerem RBP a urządzeniem
 2. Funkcjonalność RBP jest udostępniana Użytkownikowi w formie Pakietów dostępnych za opłatą określoną w Aktualny Cennik jest dostępny w Serwisie.
 3. Użytkownik może wykorzystywać więcej niż jedną Tabliczkę RBP do każdej Strony Cena dodatkowych Tabliczek RBP jest określona w Cenniku.
 4. Tabliczka RBP służy wyłącznie do uzyskania dostępu do Strony RBP i jest elementem funkcjonalności Po opłaceniu ceny za odpowiedni Pakiet, Tabliczka RBP (o ile jest zawarta w danym Pakiecie), stanowi własność Użytkownika.
 5. Użytkownik może dokonywać zmian w konfiguracji Strony RBP oraz korzystać z dostępnych mu funkcjonalności Admin RBP na bazie otrzymanych z systemu Admin RBP loginów do systemu
 6. Do właściwego korzystania z funkcjonalności RBP niezbędnym jest dostęp do DECARDI ma prawo do dokonywania zmian w systemie Admin RBP, a w szczególności w obszarze Strony RBP w celu ulepszenia świadczonej usługi.
 7. DECARDI ma prawo wykorzystywać banner, zlokalizowany w dolnej części Strony RBP na potrzeby komunikacji do Konsumentów, w tym przeprowadzania ankiet i badania opinii.
 8. DECARDI udziela Użytkownikowi gwarancji w zakresie prawidłowego działania Tabliczki RBP podczas korzystania z funkcjonalności Gwarancja jest ważna tylko w przypadku prawidłowej obsługi Tabliczki RBP.

IV.        OKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Dostęp do funkcjonalności RBP rozpoczyna po opłaceniu przez Użytkownika odpowiedniego Pakietu w Serwisie oraz aktywacji przez DECARDI Strony RBP Użytkownika; przypisana do Strony RBP Tabliczka RBP będzie wysłana na adres wskazany przez Użytkownika w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Użytkownika informacji niezbędnych do skonfigurowania Strony
 2. Aktywacja Strony RBP zostanie dokonana pod warunkiem przekazania do DECARDI, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1, poprawnych danych do dokonania konfiguracji Strony W przypadku braku przesłania tych danych w przeciągu 5 dni roboczych od dokonania zamówienia, DECARDI skonfiguruje Stronę RBP w „dobrej wierze” na bazie informacji o Użytkowniku dostępnych w sieci internet oraz wyśle przypisaną do Strony RBP Tabliczkę RBP na adres wskazany przez Użytkownika. Użytkownik będzie mógł zmienić lub uzupełnić taką konfigurację za pomocą Serwisu RBP.
 3. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności RBP w okresie zdefiniowanym dla każdego Okresy korzystania dla poszczególnych Pakietów znajdują się w Cenniku. Za dzień aktywacji Pakietu uznaje się trzeci dzień roboczy od dnia otrzymania od Użytkownika informacji niezbędnych do skonfigurowania Strony RBP lub skonfigurowania Strony RBP na bazie zapisów z ustępu 2 powyżej.
 4. Użytkownik może sprawdzić termin obowiązywania każdego Pakietu w Serwisie
 5. Nie później niż 2 dni robocze przed ostatnim dniem obowiązywania Pakietu, Użytkownik może dokupić kolejny Pakiet, w celu przedłużenia okresu korzystania z funkcjonalności. Termin obowiązywania kolejnego Pakietu liczy się od następnego dnia po zakończeniu obowiązującego
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie wykupi kolejnego Pakietu, Strona RBP jak również dostęp do Serwisu RBP zostają W przypadku dezaktywacji Strony RBP, jej ponowna aktywacja jest możliwa poprzez ponowny zakup odpowiedniego Pakietu.
 7. Po dezaktywacji Strony RBP, DECARDI usunie wszelkie informacje dotyczące Użytkownika zgromadzone w ramach funkcjonalności RBP.

V.        CENA I ZASADY POBIERANIA OPŁAT

 1. Za Pakiety związane z korzystaniem z funkcjonalności RBP, Użytkownik zapłaci cenę w wysokości określonej w
 2. Cena dotyczy możliwości korzystania z funkcjonalności RBP i jest należna i bezzwrotna niezależnie czy Użytkownik będzie korzystać z funkcjonalności RBP czy
 3. Użytkownik dokonuje zapłaty w trakcie składania zamówienia w Serwisie przy wykorzystaniu płatności elektronicznych udostępnianych przez
 4. Wszystkie ceny podane  w  niniejszej  Umowie  są  cenami    Do  każdej  kwoty  zostanie  doliczony  podatek  VAT w odpowiedniej wysokości, w przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają taki wymóg.
 5. Do każdego zamówienia zostanie wystawiona faktura

VI.        JAKOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI REVIEW BOOSTER PRO

 1. DECARDI utrzymuje poziom jakości funkcjonalności RBP w zakresie możliwości technicznych i DECARDI nie gwarantuje, że funkcjonalność RBP będzie działać w dowolnym momencie bez przerw. Użytkownik zgadza się, że w szczególnych przypadkach, np. w powodów przerw serwisowych dostęp do funkcjonalności RBP może zostać czasowo ograniczony lub wyłączony.
 2. DECARDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności RBP, w szczególności wynikające z niewłaściwych działań Użytkownika, takich jak niewłaściwego obchodzenia się z Tabliczką RBP czy kontaktu Tabliczki RBP z wodą.
 3. Do właściwego korzystania z funkcjonalności RBP niezbędny jest dostęp do sieci DECARDI nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność funkcjonalności, spowodowaną brakiem dostępu do Internetu w miejscu korzystania z funkcjonalności RBP.
 4. Konsument ma prawo oceniania usług Użytkownika według własnego DECARDI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość opinii i rekomendacji umieszczanych przez Konsumentów na Platformach Recenzyjnych, nawet jeżeli umieszczenie takiej opinii czy rekomendacji zostało zrealizowane z wykorzystaniem funkcjonalności RBP.
 5. DECARDI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku wykorzystania uzyskanych przez Użytkownika opinii czy rekomendacji, które zostały pozyskane z wykorzystaniem funkcjonalności RBP, przez Użytkownika, w szczególności za prawdziwość

VII.        WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Prawa związane z funkcjonalnością RBP obejmują między innymi tekst, zdjęcia, format, bazy danych i wszelkie inne (statystyczne lub animowane) materiały, dźwięki, formaty, oprogramowanie, nazwy (w tym domenę) i inne treści znajdujące się na stronach internetowych w związku z funkcjonalnością Wszystkie wyżej wymienione treści stanowią wyłączne prawo DECARDI lub są wykorzystywane za wyraźną zgodą właściciela praw autorskich i właściciela praw do znaku towarowego.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, publikowanie, powielanie, zmienianie, poprawianie, przesyłanie, łączenie, głębokie linkowanie, tworzenie pochodnych lub zmian w inny sposób funkcjonalności RBP oraz stron internetowych związanych z usługą.
 3. Użytkownik nie może publikować lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem funkcjonalności RBP jakichkolwiek materiałów, które są przedmiotem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody, które mogą wyniknąć w wyniku naruszenia praw autorskich, nadużycia znaku towarowego i innych praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek problemów wynikających z publikowania takich materiałów.

VIII.        LICENCJE I ZNAKI TOWAROWE

 1. Wszelkie znaki towarowe, logo, adresy stron internetowych, produkt lub nazwa opisująca funkcjonalność RBP, które zawierają oznaczenie „Review Booster Pro” i które są zawarte w treści Strony RBP i Serwisu, są znakami towarowymi lub własnością DECARDI lub osób trzecich.
 2. Każdorazowe użycie lub zmiana znaków towarowych „Review Booster Pro” lub jest
 3. Poprzez korzystanie lub dostęp do funkcjonalności RBP, Użytkownik nie nabywa, w sposób wyraźny ani dorozumiany, żadnej licencji ani prawa do korzystania ze znaku towarowego, patentu, wzoru, praw autorskich lub innych praw należących do DECARDI lub osób Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych treści.

IX.        ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

 1. Korzystanie z funkcjonalności RBP odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika. Funkcjonalność RBP i powiązana Strona RBP i Admin RBP są świadczone zgodnie ze stanem zastanym i w zależności od dostępności bez jakiejkolwiek
 2. DECARDI nie gwarantuje, nie rekomenduje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi, które osoba trzecia reklamowała lub oferowała za pośrednictwem funkcjonalności RBP, powiązanej Strony RBP lub jakiejkolwiek witryny internetowej połączonej z funkcjonalnością RBP oraz jakichkolwiek stron internetowych wyświetlanych w dowolnym oknie lub w innych
 3. DECARDI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku wykorzystania danych z funkcjonalności RBP przez Użytkownika. Podane ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również szkód, które mogą zostać poniesione w związku z jakimikolwiek linkami na Stronie RBP, a także z powodu wszelkich danych, opinii lub rekomendacji otrzymanych za pośrednictwem funkcjonalności
 4. DECARDI nie ponosi odpowiedzialności za treści pejoratywne i obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie Użytkownika, Konsumenta lub osoby Ryzyko szkody spowodowane przez którąkolwiek z wyżej wymienionych osób spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

X.        INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. DECARDI przestrzega zasad przejrzystości i ostrożnego obchodzenia się z danymi osobowymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

XI.        REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje wynikające z lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności RBP do DECARDI na adres e-mail: info@TabliczkaRBP.pl
 2. DECARDI udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 15 (piętnastu) dni od ich

XII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie i obowiązują wszystkich Użytkowników od dnia ich opublikowania w
 2. DECARDI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w dowolnym
 3. Uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na zmiany Ogólnych Warunków, jeżeli po opublikowaniu zmian w Serwisie nadal będzie korzystał z funkcjonalności Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Użytkownikom w wyniku zmiany Ogólnych Warunków jest wyłączona.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody DECARDI.
 5. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd w Wszelkie załączniki stanowią integralną część Ogólnych Warunków.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SKONFIGUROWANIA Strony RBP

 1. W celu właściwej i poprawnej aktywacji Strony RBP, Użytkownik jest zobowiązany do przesłania do DECARDI, pocztą elektroniczną na adres e-mail: MojaTabliczka@TabliczkaRBP.pl następujących informacji i materiałów:
  • NIP i nazwa punktu sprzedaży (profilu) w treści maila;
  • Logo punktu sprzedaży w formacje .png z transparentnym tłem o wysokości 180 pikseli;
  • Tło o wymiarach 700×900 pikseli; rekomendujemy ciemne tło, tak aby inne elementy Strony RBP były wyraźnie widoczne;
 1. Linki z adresami www punktu sprzedaży Użytkownika na maksymalnie czterech Platformach Recenzyjnych; adres www powinien kierować do lokalizacji, w której Konsument będzie mógł zamieścić ocenę lub recenzję punktu sprzedaży;
 2. Lista dostępnych do wstępnej konfiguracji Platform Recenzyjnych jest zawarta w Załączniku 2
 3. Dla każdego punktu sprzedaży Użytkownika (profilu) musi być wysłany osobny mail
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych przekazanych do DECARDI, które są podstawą do utworzenia profilu Użytkownika i skonfigurowania Strony

ZAŁĄCZNIK nr 2 – LISTA DOSTĘPNYCH DO KONFIGURACJI PLATFORM RECENZYJNYCH

 1. Poniższe Platformy Recenzyjne mogą być konfigurowane na Stronie RBP:
  1. TripAdisor
  2. Facebook
  3. Google
  4. Instagram
  5. Trustpilot
  6. Yelp
  7. Twitter
  8. YouTube
  9. LinkedIn
 2. DECARDI ma prawo zmieniać listę jak również dodawać inne typy linków, na bazie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem
 3. Użytkownik ma prawo samodzielnie zmieniać, dodawać lub usuwać linki do Platform Recenzyjnych w systemie Admin RBP